doelstellingen


Vacuüm Cultuurnetwerk - doelstellingen

Hoofddoel:

Het bevorderen van uitwisseling van vernieuwend creatief werk door middel van:

1. Communicatie tussen leden: Overleg, internet en kleine evenementen als muziek- en schildersessies.
2. Communicatie met andere culturele groepen.
3. Het organiseren van grotere cultuur- en kunstprojecten met muzikale performances met beeldende kunst, literatuur, dans, etc.

Overige doelen:

Het reageren op ontwikkelingen in de regio (Alkmaar- Noord-Holland), bijvoorbeeld op het gebied van stedenbouwkundig- en kunstbeleid van diverse gemeenten.

Organisatie

Het netwerk bestaat uit kerngroep, leden en eventuele subgroepen:

Kerngroep

De kerngroep bepaalt op basis van doelstellingen en ideeën van de leden het beleid en verzorgt het werven van de leden. Bij een eventuele impasse bij een groepsbesluit beslist de kerngroep. De kerngroep bestaat momenteel uit Jelle Bouwhuis en Felix Hogeboom.

Leden

Het ledenbestand dat wordt opgezet is niet beperkt tot mensen uit Alkmaar. Uitgangspunt is alleen dat het zwaartepunt in Alkmaar-Noord ligt omdat dit gebied momenteel een cultureel vacuüm is. Het lidmaatschap is gratis, maar per project kan een bijdrage worden gevraagd, afhankelijk van de belangstelling en opzet. De vacuümleden representeren een mix van verschillende disciplines, bijv.: beeldende kunstenaars, muzikanten, geluidkunstenaars, dichters, schrijvers, clowns, dansers, rappers, d.j.'s, videokunstenaars, filosofen, technici, presentators, architecten. De Vacuümgroep maakt geen onderscheid tussen professionele kunstenaars en amateurs: De zelfstandige visie over eigen origineel werk is het belangrijkst.

Subgroepen

Dit zijn een aantal aangesloten leden die in samenhang met de Vacuümgroep een kleiner groepje hebben dat zich met bepaalde projecten bezighoudt. Wij denken bijvoorbeeld aan de Fruitcompagnie (dichten en muziek), de Linkgroep (experimentele radio).

Communicatie

Er wordt gebruik gemaakt van oude en moderne communicatiesystemen.
Er is voor de leden een uitgebreid databestand waaruit kan worden geput voor info op het gebied van podia, kunstenaars, galeries, instellingen.

Samenwerking en besluitvorming

Beslissingen worden genomen als géén van de aanwezige leden bezwaar heeft (bezwaar moet goed beargumenteerd zijn). Bij het uitblijven van een besluit is de kerngroep doorslaggevend. Vergadering vindt plaats om de twee maanden. De kerngroep controleert en ondersteunt het goed verloop van voorbereiding en uitvoering van evenementen. Zij kan bij onvoldoende voorbereiding het evenement afblazen. De leden zijn verantwoordelijk voor hun eigen inbreng. Men dient zelf eventuele verzekering van materialen, werkstukken en instrumenten te regelen. Bij materiële schade aan het eigendom van derden (waaronder ook begrepen medeleden) geldt de persoonlijke WA-verzekering. Bij conflicten over artistieke opvattingen of technische handelswijzen bemiddelt de kerngroep. De kerngroep beslist bij het uitblijven van een compromis.

Lidmaatschap

Bij ballotage is van belang dat de aspirant-leden:

1. hun eigen visie hebben, streven naar expressiviteit en originaliteit in hun werk
2. een bijdrage willen leveren op hun eigen specialisme ten gunste van de groep
3. om kunnen gaan met de andere leden van het netwerk

Het lidmaatschap is in principe geldig voor één jaar, is gratis en wordt doorgaans automatisch verlengd.

Baten

Het Vacuümnetwerk organiseert evenementen ten behoeve van expositie en podiumpresentatie. Via de Vacuüm-internetsite kunnen de leden zich verder manifesteren. Er worden experimenten uitgevoerd met het gezamenlijk maken van kunst. De leden promoten in overleg het wederzijdse werk bij tentoonstellingen. De Vacuümgroep ondersteunt schrijvers bij uitgaven in eigenbeheer. Er zijn uitwisselingsbijeenkomsten in goede sfeer, zoals gebruikelijk in de artistieke traditie. Er wordt gestreefd naar een vaste locatie in Alkmaar-Noord.

Kosten

Van leden wordt verwacht dat ze naar eigen vermogen en op hun gebied een inbreng hebben in de organisatie. De inbreng van leden moet in redelijke verhouding staan tot het voordeel dat ze van de Vacuümgroep hebben. Behalve het eigen specialisme wordt ook vooral gedacht aan het vergroten van het adressenbestand van geïnteresseerde personen en instellingen. Deelname aan projecten is vrijwillig. Afhankelijk van het evenement kan aan de deelnemers een vergoeding worden gevraagd of worden uitbetaald. Dit wordt per evenement van tevoren schriftelijk bepaald om onduidelijkheid te vermijden.

Hoe word ik lid?

Men kan lid worden door contact op te nemen met de kerngroep. Na wederzijdse instemming met de voorwaarden zendt het aspirant-lid een persoonlijk teken, zoals een schets, een gedicht, een verhaal, een geluidscassette of een aantekening waaruit zijn instemming met het lidmaatschap blijkt. Vervolgens stuurt de kerngroep een gelijksoortige bevestiging terug.

Jelle Bouwhuis - voorzitter
Felix Hogeboom - secretaris 
E-mail: felixhvb@gmail.com

Welkom

Vacuüm Cultuurnetwerk Alkmaar - 2017